تماس

کارخانه :

منطقه آزاد بندر انزلی ، شهرک صنعتی شماره ۲، علیچ

کد پستی :۴۳۱۳۱۵۹۹۴۳

شماره تماس :

٠١٣۳۴۴۳۸۷۶۳